top of page

28-11-2021 Ο Γιωργος Μπαρτζώκης ψήφισε στις εκλογές δικηγόρων Λάρισας

Ο επικεφαλής των Ελεύθερων Δικηγόρων Γιωργος Μπαρτζώκης ψήφισε στις εκλογές δικηγόρων Λάρισας και δήλωσε τις θεσεις της δικηγορικής παράταξής του που είναι :

Οι θέσεις και οι προτάσεις μας αντικατοπτρίζουν το ελεύθερο πνεύμα και την ελεύθερη σκέψη των επιστημόνων νομικών που ασκούν το επάγγελμα λειτούργημα του δικηγόρου.

ΣΥΝΘΗΜΑ μας από σήμερα και για τις προσεχείς εκλογές είναι

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ»

1)Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία της γνώμης, καθώς και της λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών χωρίς παρέμβαση από δημόσια αρχή και ασχέτως συνόρων.

Είμαστε υπέρ της αρχής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, της κατάργησης αδικαιολόγητων περιορισμών στην διατύπωση της γνώμης μας κατά την άσκηση του επαγγέλματός μας , οι οποίοι κρίθηκαν ότι συνιστούν ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της ελεύθερης οικονομίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο.

Η εν λόγω απελευθέρωση εστιάζεται

Ι) στους τομείς καθορισμού αμοιβών για τους πάγια αμειβόμενους δικηγόρους σε Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και όχι για τους «μαχόμενους δικηγόρους» των δικαστηρίων που ζητούμε να παραμείνει το ποσό αναφοράς ελάχιστης αμοιβής που βοηθάει και για την φορολογική απεικόνιση και εξέλιξη του μαχόμενου συναδέλφου.

2) της αποκλειστικότητας στην άσκηση νομικών δραστηριοτήτων αλλά με δυνατότητες επαγγελματικήςσυνεργασίας μεταξύ διάφορων κατηγοριών επαγγελμάτων ( πχ δικηγόρων και οικονομικών ελεγκτών) ,

3)της διαφημιστικής προβολής, , όπωςέχει κριθεί με την απόφαση Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19.2.2002 στην υπόθεση C-309/1999,Wouters κ.α

ΚατάNovA-Δικηγορικού Συλλόγου Ολλανδίας, Συλλογή 2002 τόμος Ι, σελ. 1577 επ.)Τις θέσεις μας στηρίζουν παρακάτω

· Σύμφωνα, με ανακοίνωση της Επιτροπής της 9.2.2004 «Έκθεση σχετικά με τον ανταγωνισμό στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών» COM (2004) 83 τελικό, σελ. 7 επ.,

· της ανακοίνωση της Επιτροπής της 5.9.2005 «Επαγγελματικές υπηρεσίες – Συνέχιση της μεταρρύθμισης» COM (2005) 405 τελικό, σελ. 1 επ.,

· την διδακτορική διατριβή «το δικηγορικό επάγγελμα και η διασυνοριακή άσκηση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση» , Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2006, passim. και επίσης,

· Κ. Κεραμέα, Ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και επαγγελματικό δίκαιο δικηγόρων , Συνήγορος, τεύχος 54/2006 σελ. 66 επ.

2) Σύμφωνα, με την νομολογία του ΔΕΕ (Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) οι κανονιστικές διατάξεις που θέτουν επαγγελματικές ενώσεις και σύλλογοι των κρατών μελών όπως οι διαφημιστικές προβολές των μελών τους είναι άκυρες στο μέτρο και παρεμποδίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ( άρθρο 10 σε συνδυασμό με τα άρθρα 3 παρ. 1 και 81 επ. της Συνθήκης ΕΚ , Κ.Κεραμέα Ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και επαγγελματικό δίκαιο δικηγόρων , Συνήγορος, τεύχος 54/2006 σελ. 66 επ.)

Η διαφημιστική προβολή των μελών δικηγόρων είναι θεμιτή όταν αναφέρεται σε νομικά επιστημονικά θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που απασχολούν τους κλάδους του δικαίου που ασχολείται ο ελεύθερος δικηγόρος συνάδελφος.

3)Η υποβοήθηση των δικηγόρων που έχουν κάτω από 15 έτη διορισμένοι στο πρωτοδικείο Λάρισας να αναλαμβάνουν υποθέσεις του ν. 3869/2010 νόμου Κατσέλη με συγκεκριμένη ΠΡΟΒΟΛΗ του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ της αναγκαιότητας και της επικαιρότητας του Νόμου για την απαλλαγή και ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών συμπολιτών μας.


4) Η σταδιακή επιβολή ανασταλτικών παραγόντων από το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας προς τους νομικούς συμβούλους τραπεζών που είναι στο ίδιο τραπεζικό ίδρυμα άνω της δεκαπενταετίας προκειμένου να παραιτηθούν αυτοβούλως και να δώσουν την θέση τους σε άλλους ελεύθερους συνάδελφους μικρότερης ηλικίας.5) την απαγόρευση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας να είναι μόνιμοι ή κατά αποκοπή νομικοί σύμβουλοι σε τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία όσο διαρκεί η θητεία τους , ώστε με την εκλογή τους να μην δημιουργούνται συνθήκες μεροληψίας υπέρ συμφερόντων των μεγάλων αυτών οργανισμών εντολέων τους.

Με τις σκέψεις αυτές και με την πρόσθεση μέχρι τις εκλογές πολλών νέων πρωτοποριακών ελεύθερων προτάσεων που θα αναδείξουν τον νέο ρόλο του ελεύθερου δικηγόρου, θα υποβάλω υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας για τη επόμενη θητεία όπως ορίζεται μετά την επικείμενη τροποποίηση του νέου κώδικα περί Δικηγόρων.

Ο λόγος πλέον ανήκει σ όλους τους Ελεύθερους Λαρισαίους Δικηγόρους.

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page